ZAMERANIE ŠKOLY

Triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy

- Triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej
- Triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal

Triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej pôsobia na škole od r. 1970. Škola v súčinnosti s HC Slovan Harvard Bratislava vychováva mladých talentovaných hokejistov pre najvyššie domáce, ale i zahraničné sútaže. (Cisár, Mracka, Weisman, Hudec, Podhradský, a další sú odchovancami školy a Slovanu).
- Výber do "športových hokejových tried" a prípraviek prebieha zväčša na prelome apríla a mája (za prípravky sú považovaní žiaci štvrtého a piateho ročníka, od šiesteho ročníka sú žiakmi v športových triedach).
- Súčasťou výberového konania pre žiakov do piateho ročníka sú hokejové špeciálne testy, testy všeobecnej pohybovej pripravenosti v telocvični, psychologické testy a písomné testy zo slovenského jazyka a matematiky.
- Žiaci do štvrtého ročníka majú naviac test z prírodovedy a vlastivedy.

Triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal pôsobia na škole po ich preradení zo ZŠ Česká od r. 1982. Škola v súčinnosti s ŠK Slovan Bratislava vychováva mladých talentovaných futbalistov.
- Výber do "športových futbalových tried" prebieha zväčša koncom mája. (Výber sa robí do piateho ročníka).
- Súčasťou výberového konania sú futbalové špeciálne testy, testy všeobecnej pohybovej pripravenosti v telocvični, psychologické testy a písomné testy zo slovenského jazyka a matematiky.

Triedy bez rozšíreného vyučovania športovej prípravy

- Rozširujúce predmety
- Nepovinné predmety
- Záujmové oblasti našich žiakov

Rozširujúce predmety na škole sú: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra, Prírodopis, Fyzika, Cudzí jazyk.

Nepovinné predmety na škole zväcša sú: Pohybová príprava, Cudzí jazyk, Matematika, Slovenský jazyk a literatúra, Fyzika a ostatné predmety podľa záujmu žiakov.

Záujmové oblasti našich žiakov sa týkajú zväcša športu, výpočtovej techniky, výtvarného umenia.